— Řád autoškoly —

Dříve než se půjdete přihlásit do naší Autoškoly EURO, přečtěte si prosím řád naší autoškoly:


1. Smlouva o výuce a výcviku:

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a Zákona č. 247/2000 Sb., O získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, a řídí se zejména Obchodními podmínkami provozovatele Autoškoly EURO .

Uzavřením smlouvy se rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu, na kterém autoškole předá podepsanou žádost o řidičské oprávnění, lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, dohodne se na složení zálohy z celkové ceny na kurzovné a zapíše se k výuce a výcviku. Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí Zákonem č. 247/2000 Sb. v aktuálním znění. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb.

2. Teoretická příprava:

Hodina výuky trvá 45 minut. Teoretická příprava probíhá v sídle autoškoly. Termíny teoretické výuky jsou předem domluveny, nebo oznámeny instruktorem. V případě, že má žadatel absenci na zákonem povinných hodinách výuky či konzultacích, je žadatel povinen si domluvit účast na náhradních lekcích.

3. Praktické jízdy:

Hodina výcviku trvá 45 minut. Praktické jízdy se zpravidla provádějí v délce 2 hodin výcviku, pokud se žadatel a instruktor výslovně nedohodnou na rozdělení praktické jízdy na dvě samostatné hodiny. Po skončení cvičné jízdy žadatel záznam o jízdě podepíše.

Termín cvičné jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 24 hodin předem telefonicky nebo pomocí SMS svému instruktorovi.

Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast anebo zmaření jízdy ze strany žadatele je 500 Kč, slouží k pokrytí nákladů na ušlou mzdu instruktora, a je splatná před zahájením první následující lekce výcviku. Žadatel i instruktor autoškoly jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se instruktor anebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně. Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na vedení autoškoly, se kterým vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce. Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu. Žadatel o řidičské oprávnění je povinen dostavit se ke cvičné jízdě v pevné obuvi (je vyloučena obuv s volnou patou). Autoškola si vyhrazuje právo neprovést cvičnou jízdu, pokud instruktor vyhodnotí obuv a oblečení žadatele jako nevyhovující.

4. Závěrečné zkoušky:

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle Zákona č. 247/2000 Sb. Termíny zkoušek přiděluje autoškole magistrát města.

Termíny zkoušek se žadatel dozví vždy s dostatečným časovým předstihem od svého instruktora. Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 2 dny před zahájením zkoušky, a to instruktorovi anebo vedení autoškoly pomocí e-mailu, SMS a nebo telefonicky. Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín zkoušky, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, která slouží k pokrytí ušlé mzdy instruktora a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

5. Pojištění:

Vozidla autoškoly, se kterými je prováděn výcvik, jsou pojištěna zákonným pojištěním odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla. 

6. Závěrečná ustanovení:

Žadatel má právo požadovat změnu instruktora v případě, že není s průběhem výuky spokojen. Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoli rozhodnutím instruktora, může se odvolat k vedení autoškoly. Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

7. Kontaktní údaje:

Autoškola EURO s.r.o.

Provozovna: Palackého 73, Chrudim

Tel: 725 511 934

Email: akademieridicu@gmail.com

Web: www.autoskolaeuro.cz

IČO: 07363192

Školní řád Autoškoly EURO  je platný od 1. 6. 2017.